Randomizowana, kontrolowana próba stosowania cewników płucno-artwornych u pacjentów z chirurgią o wysokim ryzyku ad 7

Piętnastu pacjentów w grupie cewnika (1,5 procent) miało jeden lub więcej niekorzystnych skutków stosowania cewnika płucno-tętniczego (dwa przypadki hemothorax, trzy krwotoki płucne, jeden zawał płucny, trzy przypadkowe nakłucia dużej arterii i osiem przypadków odma opłucnowa). Centralne cewniki żylne umieszczono u 769 pacjentów w grupie standardowej opieki (77,1%). Pięciu z tych pacjentów (0,7%) miało niepożądane skutki umieszczenia tego cewnika (nieumyślne przebicie głównej tętnicy u jednego pacjenta i odma opłucnowa u czterech pacjentów). Przestrzeganie protokołu
Więcej pacjentów w grupie cewników niż w grupie standardowej otrzymywało leki inotropowe (48,9 procent vs. 32,8 procent, P <0,001), leki rozszerzające naczynia (8,5 procent vs. 3,9 procent, P <0,001), leki przeciwnadciśnieniowe (25,5 procent vs. 16,9 procent, P <0,001), zapakowane krwinki czerwone (56,6 procent vs. 47,0 procent, P <0,001) i koloid (54,8 procent w porównaniu z 47,7 procent, P = 0,002).
Rycina 3. Rycina 3. Wykresy pudełkowe maksymalnych osiągniętych wartości wskaźnika sercowego i wskaźnika dostarczania tlenu na linii podstawowej oraz w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym u pacjentów przydzielonych do cewników płucno-artworkowych. Dolna i górna granica pól oznacza 25 i 75 percentyla; kropki w polach wskazują wartości mediany. Linie rozciągające się od pól wskazują zakres niesymodalnych wartości. Wartości odstające są wykreślane osobno (otwarte kółka). Część wykresu w polu powyżej linii przerywanej odpowiada podgrupie pacjentów, u których zdefiniowano określone cele.
W grupie cewników cele dla wskaźnika sercowego (3,5 do 4,5 ml na minutę na metr kwadratowy) i wskaźnika dostarczania tlenu (550 ml na minutę na metr kwadratowy) zostały spełnione odpowiednio u 18,6% i 21,0% pacjentów, przy przyjęciu i odpowiednio 79,0% i 62,9% pacjentów po operacji (ryc. 3). Centralne ciśnienie żylne nie różniło się istotnie pomiędzy pacjentami w grupie cewnika a 769 pacjentami w grupie opieki standardowej, u których umieszczono cewniki żyły środkowej. Średnie centralne ciśnienie żylne w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym wynosiło odpowiednio 6,5, 10,4 i 9,1 mm Hg w grupie leczonej standardowo, w porównaniu z odpowiednio 6,7, 10,1 i 9,3 mm Hg w cewniku. Grupa.
Dyskusja
W tym dużym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym z pojedynczą ślepą próbą, nie zaobserwowaliśmy żadnych dowodów na korzyść leczenia prowadzonego przez cewnik płucno-tętniczy, w porównaniu ze standardową opieką. Z drugiej strony, wyniki naszego badania wskazują, że w tej populacji pacjentów chirurgicznych wprowadzenie cewnika do tętnicy płucnej nie jest związane z nadmierną śmiertelnością, jak już wcześniej stwierdzono. Przedział ufności dla różnicy w śmiertelności wyklucza bezwzględną różnicę o ponad 2,5 procent faworyzującą obie strategie i nie zaobserwowano żadnej różnicy w rocznej obserwacji. Długość pobytu w szpitalu była podobna w obu grupach.
W naszym badaniu leczenie kierowane cewnikiem płucno-tętniczym było powiązane z określonymi celami fizjologicznymi i strategiami leczenia zaprojektowanymi w celu optymalizacji leczenia
[patrz też: operacja siatkówki oka cena, endometrium z cechami proliferacji, bank szpiku kostnego rejestracja ]
[przypisy: jak rozpętałem ii wojnę światową cda, badania w pierwszym trymestrze ciąży, perspiblock forte ]