Natalizumab dla aktywnej choroby Crohna czesc 4

Na linii podstawowej (tydzień 0) większość pacjentów otrzymywała inne leki na chorobę Leśniowskiego-Crohna, w tym związki 5-aminosalicylowe (48 do 62 procent), doustne kortykosteroidy (46 do 63 procent) lub azatiopryna lub merkaptopurynę (18 do 38 procent), z lub bez innych czynników. Na linii podstawowej 10 do 19 procent pacjentów nie otrzymywało żadnej innej terapii na chorobę Leśniowskiego-Crohna, 16 do 24 procent otrzymywało monoterapię związkami 5-aminosalicylanowymi, 7 do 25 procent otrzymywało monoterapię doustnymi kortykosteroidami i 0 do 9 procent otrzymywały monoterapię azatiopryną lub merkaptopuryną. Spośród 244 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę przypisanego badanego leku, 27 pacjentów wycofało się z badania przed ukończeniem 12 tygodni: 10 w grupie placebo, 6 w grupie otrzymujących jedną infuzję 3 mg natalizumabu na kilogram, 5 w grupie podano dwie infuzje 3 mg natalizumabu na kilogram, a 6 w grupie podano dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram. Przyczyny wycofania były niekwalifikowalne (w przypadku dwóch pacjentów), zdarzenia niepożądane (osiem), brak skuteczności (siedem), wniosek pacjenta (trzy), utrata kontroli (dwa) i decyzja badacza (pięć). Brak skuteczności był przyczyną wycofania trzech pacjentów z grupy placebo (5 procent), w porównaniu do żadnego z grupy, którym podano jedną infuzję 3 mg natalizumabu na kilogram, trzech w grupie otrzymujących dwie infuzje w dawce 3 mg natalizumab na kilogram (5 procent), a jeden w grupie podano dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram (2 procent). Podobna liczba pacjentów w każdej grupie wycofała się z powodu zdarzeń niepożądanych (odpowiednio dwa [3 procent], jeden [1 procent], dwa [3 procent] i trzy [6 procent]). Reakcje i odpowiedzi kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Tempo remisji i odpowiedź kliniczna. Grupa otrzymująca dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram nie miała istotnie wyższego wskaźnika remisji klinicznej niż grupa placebo w 6. tygodniu (prospektywnie określony pierwszorzędowy punkt końcowy w analizie skuteczności). W grupie tej odsetek remisji był znacznie wyższy niż w grupie placebo po czterech i ośmiu tygodniach. Tempo remisji w grupie placebo było stosunkowo wysokie w tygodniu 6 (27 procent), w porównaniu z tygodniem 2 (10 procent), tygodniem 4 (14 procent) i tygodniem 8 (16 procent). W 4. tygodniu, przed drugim wlewem, wszystkie trzy grupy natalizumabu miały znacznie wyższy odsetek remisji klinicznej niż w grupie placebo, a grupa otrzymująca dwie infuzje 3 mg natalizumabu na kilogram również miała znacznie wyższe wskaźniki w 6, 8 i 6 tygodniu. 12 (Tabela 2).
Odsetek odpowiedzi klinicznej był istotnie wyższy we wszystkich trzech grupach natalizumabu w 4, 6 i 8 tygodniu, niż w grupie placebo, przy czym najwyższa stopa (71 procent) występowała po sześciu tygodniach w grupie otrzymującej dwie infuzje 3 mg natalizumabu za kilogram (tabela 2). Dodatkową korzyść zaobserwowano po drugiej infuzji natalizumabu, a ta korzyść utrzymywała się do 12. tygodnia. Trendy w kierunku poprawy wskaźników odpowiedzi obserwowano już po dwóch tygodniach od pierwszego leczenia.
To, że natalizumab był lepszy niż placebo, było dodatkowo poparte analizami post hoc obszaru pod krzywą wyników wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (P <0,02 dla każdej grupy natalizumabu), a różnice te pozostały znaczące na poziomie poniżej 0,05 po korekcie Bonferroniego dla wielokrotnych porównań dla grup otrzymujących dwie infuzje 3 mg natalizumabu na kilogram (P = 0,002) i dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram (P = 0,009) [hasła pokrewne: psycholog warszawa ursynów, operacja siatkówki oka cena, stomatolog bemowo ] [przypisy: ośrodek leczenia uzależnień kraków, stomatolog bemowo, orsalit ulotka ]