Genetyczne, kliniczne i radiograficzne wyjaśnienie zespołu Hallervordena-Spatella ad 5

Objawy psychiczne wystąpiły u 6 z 18 pacjentów z nietypową chorobą i mutacjami PANK2, ale u żadnego z pacjentów z atypową chorobą bez mutacji PANK2 (P <0,05). W przeciwnym razie pacjenci bez mutacji PANK2 byli podobni do mutacji: mieli na ogół dysfunkcje pozapiramidowe i korowo-rdzeniowe; ich średni wiek w chwili wystąpienia choroby wynosił 7,0 . 9,9 lat (zakres od 0,5 do 38); a ich rodzinne historie wskazywały, że miały wpływ na rodzeństwo lub że ich przypadki były sporadyczne, oba ustalenia były zgodne z autosomalnym recesywnym dziedziczeniem. Wyniki radiograficzne
Rycina 1. Rycina 1. Wzory obrazowania magnetycznego rezonansu magnetycznego przy pomocy T2. Obraz po lewej stronie przedstawia normalnego pacjenta. Obraz pacjenta pozytywnego pod względem mutacji PANK2 z zespołem Hallervordena-Spatza (w środku) przedstawia hipointensywność (gruba strzała) ze środkowym obszarem hiperintensywności (cienka strzałka) w przyśrodkowym globusie bladym (znak oko-tygrysa) . Na obrazie pacjenta z mutacją ujemną z zespołem Hallervordena-Spatza (po prawej) w obszarze przyśrodkowym globus bladidus widoczny jest tylko region o niskiej gęstości (strzałka).
Uderzającą korelację stwierdzono między wynikami MRI a obecnością lub brakiem mutacji PANK2 u pacjentów z zespołem Hallervordena-Spatza. Wszystkie skany MRI poddane przeglądowi od 28 pacjentów z mutacjami PANK2 (24 z klasyczną chorobą i 4 z atypową chorobą) wykazały obustronne obszary hiperintensywności w obszarze hipointensywności w przyśrodkowym globusie pallidus na obrazach ważonych T2, wzór znany jako oko tygrys 9 (rysunek 1). Co więcej, raporty z badań MRI od 41 dodatkowych pacjentów z mutacją dodatnią (36 z klasycznym i 5 z nietypową chorobą) opisują je szczegółowo jako wykazujące te specyficzne zmiany. W rzeczywistości nie znaleziono pacjentów pozytywnych pod względem mutacji PANK2, którym brakowało znaku oko-tygrys .
Odkryliśmy również, że wzajemność jest prawdziwa; to znaczy, nie znaleźliśmy dowodów na istnienie wzoru tygrysa w obrazie MRI u dowolnego pacjenta z ujemną mutacją. Filmy MRI od 16 pacjentów z ujemną mutacją wykazywały jedynie hipointensity w globus pallidus na obrazach ważonych T2 (ryc. 1). W tej grupie pacjentów atrofia móżdżku i odkładanie żelaza w jądrze czerwonym i jądrze zębatym były częstymi cechami, które nie występowały u pacjentów z klasyczną chorobą lub u pacjentów z atypową chorobą z mutacjami PANK2. Tak więc znak oko-tygrysa jest silnie skorelowany z mutacjami PANK2 (P <0,001).
Na podstawie tej korelacji oszacowaliśmy wartość samego MRI mózgu w przewidywaniu statusu mutacji. W małej podgrupie pacjentów z objawami z zespołem Hallervordena-Spatza, których nie uwzględniono w naszym badaniu z powodu niewystarczających informacji klinicznych, zidentyfikowaliśmy sześciu pacjentów wyłącznie za pomocą znaku oko-tygrysa i przeanalizowaliśmy ich DNA pod kątem mutacji PANK2. . U wszystkich sześciu pacjentów stwierdzono mutacje PANK2 na obu chromosomach, co dodatkowo potwierdza korelację między obecnością tych mutacji a znakiem oko-tygrys .
Dyskusja
Tabela 2. Tabela 2. Fenotypowe właściwości neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianową. Zidentyfikowaliśmy mutacje w genie PANK2 w dużej podgrupie pacjentów z zespołem Hallervordena-Spatza
[hasła pokrewne: krioterapia warszawa nfz, stomatolog bemowo, geriatra warszawa nfz ]
[więcej w: jak rozpętałem ii wojnę światową cda, badania w pierwszym trymestrze ciąży, perspiblock forte ]