Podpis ekspresji genowej jako predyktor przeżycia w raku piersi ad 8

Kryteria Gallen dla grup niskiego ryzyka i grup wysokiego ryzyka (panel B), kryteria konsensusu Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) dla grup niskiego ryzyka i grup wysokiego ryzyka (panel C), kryteria St. Gallen dla wysokiego ryzyka Profilowanie grupowe i ekspresji genów (panel D), kryteria NIH dla grupy wysokiego ryzyka i profilowanie ekspresji genów (panel E), kryteria St. Gallen dla grupy niskiego ryzyka i profilowanie ekspresji genów (panel F) oraz kryteria NIH dla grupy niskiego ryzyka i profilowanie ekspresji genów (panel G). W przypadku paneli D, E, F i G pacjenci zostali podzieleni na tych z dobrą sygnaturą prognostyczną i tych z kiepską prognozą na podstawie profilowania ekspresji genów. Wartości P obliczono za pomocą testu log-rank. Na rycinie 3 przedstawiono szacunki Kaplana-Meiera dotyczące prawdopodobieństwa, że pacjenci pozostaną wolni od odległych przerzutów wśród 151 pacjentów z rakiem ujemnym w węźle chłonnym, w zależności od tego, czy pacjenci zostali sklasyfikowani przy użyciu profilowania ekspresji genów (ryc. 3A) kryteria St. Gallen 3 (ryc. 3B) lub kryteria konsensusu National Institutes of Health (NIH) 4 (ryc. 3C). Kryteria St. Gallen i NIH klasyfikują pacjentów jako niskiego ryzyka lub wysokiego ryzyka na podstawie różnych cech histologicznych i klinicznych. Porównanie to pokazuje, że profil rokowania przypisywał znacznie więcej pacjentów z chorobą chłonną węzłów chłonnych do grupy niskiego ryzyka (dobrej prognozy) niż metody tradycyjne (40 procent, w porównaniu do 15 procent według St. Gallen kryteria i 7 procent zgodnie z kryteriami PZH). Ponadto, pacjenci niskiego ryzyka, zidentyfikowani poprzez profilowanie ekspresji genów, mieli większe prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od przerzutów niż ci sklasyfikowani zgodnie z kryteriami St. Gallen lub NIH, a pacjenci wysokiego ryzyka identyfikowani przez profilowanie ekspresji genów mieli tendencję do wyższego częstości przerzutów odległych w porównaniu z pacjentami wysokiego ryzyka określonymi w kryteriach St. Gallen lub NIH. Wynik ten wskazuje, że oba zestawy obecnie stosowanych kryteriów błędnie klasyfikują klinicznie istotną liczbę pacjentów. Rzeczywiście, grupa wysokiego ryzyka zdefiniowana zgodnie z kryteriami NIH obejmowała wielu pacjentów, którzy mieli dobry rokowanie i dobry wynik (ryc. 3E). Odwrotnie, grupa niskiego ryzyka zidentyfikowana przez kryteria NIH obejmowała pacjentów z niedobrą prognozą i słabym wynikiem (Figura 3G). Podobne podgrupy zostały zidentyfikowane w grupach wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka zidentyfikowanych zgodnie z kryteriami St. Gallen (odpowiednio Rysunek 3D i Figura 3F). Ponieważ zarówno podgrupy St. Gallen, jak i NIH zawierają błędnie sklasyfikowanych pacjentów (którzy mogą być lepiej zidentyfikowani poprzez sygnaturę prognostyczną), pacjenci ci byliby albo nadmiernie leczeni, albo byliby poddani leczeniu w obecnej praktyce klinicznej.
Nasze dane wskazują, że zdolność do przerzutów do odległych miejsc jest wczesną i nieodłączną właściwością genetyczną raka piersi. Nasze odkrycia przemawiają przeciwko powszechnie akceptowanemu poglądowi, że potencjał przerzutowy jest nabywany stosunkowo późno podczas wieloetapowej onkogenezy.20 Jeżeli przerzuty raka sutka zostaną wykryte we wczesnym stadium powstawania nowotworu, można przeprowadzić wczesne testy prognostyczne, co z pewnością byłoby korzystne. Z drugiej strony wczesny początek zdolności do przerzutów teoretycznie ogranicza korzyści z wczesnego wykrywania i leczenia. Co więcej, nasze odkrycia sugerują, że mechanizm molekularny prowadzący do hematogennych (odległych) przerzutów różni się od mechanizmu limfogenicznego (regionalnego) rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Nasz wniosek, że profil rokowania jest niezależny od przerzutów limfatycznych, opiera się na jego silnej sile predykcyjnej w odniesieniu do przerzutów krwio-chodnych, niezależnie od obecności lub braku zajęcia węzłów limfatycznych.
Nasze dane wskazują, że klasyfikacja pacjentów do grup wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka na podstawie profilu rokowania może być użytecznym sposobem prowadzenia terapii adjuwantowej u pacjentów z rakiem piersi z węzłem chłonnym. Takie podejście powinno również poprawić wybór pacjentów, którzy skorzystaliby z systemowego leczenia adiuwantowego, zmniejszając częstość zarówno leczenia uzupełniającego, jak i leczenia niedostatecznego.
[podobne: zostan dawca szpiku, okres oczekiwania na sanatorium, dental wrocław ]
[przypisy: lekarz od tarczycy, opinia do sądu o dziecku przedszkolnym chomikuj, zabieg taki jak shiatsu ]