Natalizumab dla aktywnej choroby Crohna ad 6

4 przedstawia zdarzenia niepożądane, które wystąpiły w więcej niż 10 procentach co najmniej jednej grupy. Częstość występowania różnych typów zdarzeń niepożądanych była na ogół podobna wśród czterech grup. Obserwowano stały wzrost średniej liczby limfocytów, w zakresie od 1,3 do 1,9 razy wartości linii podstawowej, w każdej grupie natalizumabu. Liczba limfocytów ogólnie pozostawała w zakresie prawidłowym (dane nie pokazane). Przeciwciała wiążące się z natalizumabem wykryto u 13 pacjentów leczonych natalizumabem (7 procent) w 12. tygodniu. U dwóch pacjentów wystąpiły reakcje na infuzję, które wystąpiły podczas drugiego wlewu natalizumabu. Pacjent w grupie otrzymującej dwie infuzje 3 mg natalizumabu na kilogram miał łagodny świąd i rumień, a następnie okazało się, że jest dodatni pod względem przeciwciał przeciw natalizumabowi. Pacjent w grupie otrzymującej dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram miał łagodny swędzenie i kaszel, który ustąpił bez leczenia. Okazało się, że pacjent ten nie ma wykrywalnych przeciwciał przeciw natalizumabowi.
Dyskusja
W tej randomizowanej, kontrolowanej próbie oceniano natalizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które jest selektywnym inhibitorem adhezji leukocytów, w której pośredniczą oba typy heterodimerów integryny .4, u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Chociaż tempo remisji w grupie otrzymującej dwie infuzje 6 mg natalizumabu na kilogram nie różniło się istotnie od odsetka w grupie placebo w 6. tygodniu (prospektywnie zdefiniowany pierwszorzędowy punkt końcowy), w 4 i 8 tygodniu, stopa remisji wśród pacjentów, którzy otrzymali dwie dawki 6 mg było znacznie lepsze niż w grupie placebo. Ponadto, grupa otrzymująca dwie infuzje 3 mg natalizumabu na kilogram miała znacząco wyższy wskaźnik remisji klinicznej w 4, 6, 8 i 12 tygodniu niż grupa placebo.
Analizy wtórne wykazały, że wszystkie trzy grupy natalizumabu miały znacznie wyższy wskaźnik odpowiedzi klinicznej niż grupa placebo w 4, 6 i 8 tygodniu, aw 12 tygodniu dla dwóch grup, które otrzymały dwie infuzje natalizumabu. Początek działania leczniczego był szybki, widoczny już w dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia, a odpowiedź utrzymywała się przez okres do ośmiu tygodni po ostatniej infuzji u pacjentów, którzy otrzymali dwie infuzje natalizumabu.
Wpływ natalizumabu na remisję kliniczną i wskaźniki odpowiedzi, które opierały się na poprawie wyników w zakresie wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna, potwierdzono znaczną poprawą jakości życia związanej ze stanem zdrowia mierzoną kwestionariuszem z zapalną chorobą jelit i poprawą w surowicy. poziomy białka C-reaktywnego, reagenta ostrej fazy, którego pomiar jest stosowany do ilościowego określenia ogólnego stanu zapalnego. Te analizy wtórne dostarczają dowodów na skuteczność natalizumabu w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanej do ciężkiej choroby Leśniowskiego-Crohna.
Wybraliśmy dawki natalizumabu na podstawie wcześniejszych prac, które wykazały, że wiązanie natalizumabu z integrynami .4 na leukocytach krwi obwodowej zbliża się do nasycenia przy dawkach mg na kilogram i że prawie nasycające się poziomy leku utrzymują się przez cztery do sześciu tygodni po zabiegu. pojedynczy dożylny wlew 3 lub 6 mg na kilogram, ale tylko przez jeden do dwóch tygodni po wlewie mg na kilogram
[patrz też: zabieg taki jak shiatsu, dofinansowanie aparatu słuchowego, dental wrocław ]
[przypisy: dental wrocław, mierzenie temperatury w ustach, olx pl grudziądz ]